د ګوانتانامو زندان دوه پخواني بندیان له دغه زندان څخه تر خوشې کیدو اوه کاله وروسته افغانستان ته ستانه شوي

د ګوانتانامو زندان دوه پخواني بندیان له دغه زندان څخه تر خوشې کیدو اوه کاله وروسته افغانستان ته ستانه شوي