جرمنی از شهروندانش خواسته که به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کنند

جرمنی از شهروندانش خواسته که به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کنند
وزارت خارجۀ جرمنی از شهروندان این کشور خواسته که افغانستان را به دلیل خطرات امنیتی ترک کنند.