امنیت شورا: د داعش لیکو ته د افغانانو جذب زیات شوی

امنیت شورا: د داعش لیکو ته د افغانانو جذب زیات شوی