کارشناسان: طالبان پاکستانی در صدد تشکیل امارت در پاکستان اند

کارشناسان: طالبان پاکستانی در صدد تشکیل امارت در پاکستان اند
آگاهان مسایل سیاسی و امنیتی منطقه می‌گویند که با مسلط شدن طالبان در افغانستان، وضعیت امنیتی در پاکستان بیشتر متشنج شده است و به باور این تحلیلگران، تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) تلاش دارد تا نظام امارتی را در پاکستان روی‌کار آرد.