د پاکستان ټاکنو کې د عمران خان مرتبط کاندیدان مخکې دي، ایا حکومت جوړولای شي؟

د پاکستان ټاکنو کې د عمران خان مرتبط کاندیدان مخکې دي، ایا حکومت جوړولای شي؟