خرسندی جو بایدن از آزاد شدن امریکایی از زندان‌های ایران

خرسندی جو بایدن از آزاد شدن امریکایی از زندان‌های ایران
در آخرین مرحلۀ معامله تبادل زندانیان میان امریکا و ایران، طیارۀ حامل پنج زندانی آزاد شده امریکایی به دوحه رسید.