نشست آینده شورای امنیت ملل متحد محور گفتگوی اوتونبایوا با متقی

نشست آینده شورای امنیت ملل متحد محور گفتگوی اوتونبایوا با متقی
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، "یوناما" می‌گوید که به تعامل سازنده و این که اطمینان حاصل کند که صدای همه افغان ها شنیده می‌شود، متعهد است.یوناما به روز دوشنبه در صفحه اکس این موضوع را نوشت و از دیدار روزا اوتونبایوا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خبر داد.یوناما عکس خانم اوتونبایوا و آقای متقی را نیز منتشر کرده و این ملاقات را بخشی از مشوره های گسترده پیش از نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان توصیف کرده است.یوناما در حالی بر شنیده شدن صدای همه شهروندان افغانستان تاکید کرده است که از بسته شدن در های مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم به روز دوشنبه دو سال گذشت.هنوز حاکمان فعلی افغانستان تقاضا ها برای بازگشایی این مکاتب را نپذیرفته اند.