اتهام «آپارتاید» علیه ایران و اسرائيل؛ دو حکومت متخاصم منطقه با سرزنشی مشابه روبرو هستند

هر دو نظام سیاسی ایران و اسرائیل طی یک سال گذشته با چالش‌های داخلی روبرو بودند. حکومت هر دو کشور نیز طی هفته‌های گذشته با اتهام پیگیری سیاست‌هایی مشابه رویکردهای حکومت «آپارتاید» روبرو شدند.