حضور نظامیان روسی در رسم گذشت روز استقلال مکسیکو 

حضور نظامیان روسی در رسم گذشت روز استقلال مکسیکو 
رییس جمهور مکسیکو از حضور یک واحد نظامی روسی در رسم گذشتی دفاع کرد که به مناسب استقلال این کشور راه اندازی شده بود.