اتحاد زنان افغانستان و ایران در مبارزه با رژیم‌های 'زن‌ستیز' مهم است - فعال حقوق بشر

اتحاد زنان افغانستان و ایران در مبارزه با رژیم‌های 'زن‌ستیز' مهم است - فعال حقوق بشر
شماری از فعالان حقوق زن ایران می‌گویند که مبارزات زنان درافغانستان و ایران که برای احقاق حقوق انسانی و اساسی شان است، با اتحاد و حمایت به پیروزی خواهد رسید و اگر مبارزات زنان در یکی از این کشورها به ثمر برسد، بر دیگری نیز تاثیر خواهد داشت.