د امریکا پوځي مشران: له روسیې سره په جنګ نه یو

د امریکا پوځي مشران: له روسیې سره په جنګ نه یو
د متحدو ایالتونو دفاعي مشرانو په محتاطانه ډول ویلي چې له اوکراین سره د امریکا دوامداره پوځي مرستې له روسیې سره د امریکا د جګړې په مانا نه دي.