د امریکا پر کانګرېس ودانۍ د یرغل په تړاو ملېشه مشر په ۱۸ کاله زندان سزا محکوم شو

د امریکا پر کانګرېس ودانۍ د یرغل په تړاو د یوې ښي اړخه ملېشې مشر ته د ۱۸ کاله زندان سزا ورکړل شوې ده. سټیوارټ رهوډیس چې اووت کیپرز په نامه ملېشې موسس دی، د بغاوت دسیسې په شمول تورونه ثابت شوي دي.