د ترکیې زلزله؛ په ''کوچني افغانستان'' کې د ژوند چارو له سر پیلول

د ترکیې په اواکینت تومي کلي کې چې زلزلې هر څه وران، ویجاړ کړل، نو په 'کوچني افغانستان' نومي کلي کې هم هر څه له خاورو سره خاورې شول، خو اوس د دې کلي ژوندي پاتې اوسېدونکي وايي، ژمن دي چې خپلې مېنې له سره ورغوي.