هشت سال از کشته شدن بانو فرخنده در کابل گذشت

هشت سال از کشته شدن بانو فرخنده در کابل گذشت
به روز شنبه ۲۸ حوت، درست هشت سال از کشته شدن"فرخنده" در کابل می گذرد.در آن روز، گروهی از مردان خشمگین، ابتدا فرخنده ملک زاده این دختر جوان را به اتهام توهین به قرآن به ضرب مشت و لگد و پرتاب سنگ کشتند و سپس جسدش را به آتش کشیدند.یک تعویذ نویس در جوار زیارت شاه دوشمشیره در کابل، فرخنده را به سوختاندن قرآن متهم کرده بود، اما بعداً ثابت شد که این اتهام دروغ بوده است.در دور حکومت جمهوری مخلوع افغانستان، خبر محاکمه و زندانی شدن عده ای در رابطه به این قتل داده شد، ولی تاهنوز هم معلوم نیست که آیا قاتلان واقعی مجازات شده اند، یاخیر؟