یک بر سوم حصه قلمرو اوکراین در جنگ با روسیه ماین گذاری شده است

یک بر سوم حصه قلمرو اوکراین در جنگ با روسیه ماین گذاری شده است
دولت اوکراین می‌گوید که تقریباً در یک سال پس از تهاجم روسیه یک ‌بر سوم قلمرو آن کشور ماین ‌گذاری شده است و زمانی که جنگ به پایان برسد، ماین پاکی ممکن است یک دهه یا بیشتر طول بکشد.