تصاویری از پارلمان و خیابانهای پاریس؛ معترضان دومین چالش بزرگ را به دولت ماکرون تحمیل می‌کنند

حاکمیت دولت امانوئل ماکرون را با بزرگترین چالش خود از سال ۲۰۱۸ به این سو مواجه شده است