یک قاضی محکمه پاکستان حکم بازداشت عمران خان را لغو کرد

یک قاضی محکمه پاکستان حکم بازداشت عمران خان را لغو کرد
یک قاضی پاکستان حکم بازداشت عمران خان صدراعظم پیشین را پس از آن لغو کرد که او به محکمۀ اسلام آباد رفت تا طبق دستور رسمی در محکمه ظاهر شود.عمران خان امروز در میان تدابیر شدید امنیتی از لاهور راهی اسلام آباد شد.هزاران تن از هوادارانش در اطراف ساختمان محکمه تجمع کردند و عمران خان ۷۰ ساله نتوانست که از موتر خود پایین شود.قاضی ظفر اقبال ، حضور عمران خان را در محکمه تایید کرد و برایش اجازه داد که به خانه اش بازگردد.پیش از این گزارش شده بود که پولیس بر خانۀ عمران خان در شهر لاهور هجوم برده است. از زد و خورد بین پولیس و هواداران او و بازداشت ده ها تن نیز خبر داده شده است.عمران خان به چندین قضیه به شمول فساد مالی متهم است ، اتهام هایی که او می گوید انگیزۀ سیایسی دارد.