دختران افغان «رؤیاهای گمشده» را در فرانسه روی صحنه بردند

گروه ۹ نفری بازیگران جوان افغان روز چهارشنبه در شهر لئون فرانسه روی صحنه رفتند و تئاتری را زیر عنوان «رؤیاهای گمشده» به نمایش گذاشتند. این گروه تئاتر پیش از سقوط افغانستان در کابل نیز نمایشاتی را اجرا می‌کرد.