کوزوو و صربستان توافق کردند؛ چگونه شماره‌گذاری خودروها موضوع تنش قومیتی در منطقه شد؟

بورل نوشت «صربستان دیگر با نام‌ شهرهای کوزوو پلاک خودرو صادر نخواهد کرد و کوزوو هم اقدامات بعدی مربوط به ثبت‌ مجدد وسایل نقلیه را به اجرا نخواهد گذاشت.»