د روسیې او اوکراین ترمنځ د جنګي اسیرانو تبادله وشوه.

روسیې او اوکراین په متقابله توګه د یو بل جنګي اسیران خوشې کړل