بیشتر از هفت هزار افغان در جریان یک هفته از ایران اخراج شده اند

بیشتر از هفت هزار افغان در جریان یک هفته از ایران اخراج شده اند
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان می گوید که بیش از هفت هزار افغان طی یک هفتۀ اخیر از ایران اخراج شده اند.آنسو٬ ایران گفته که شمار مهاجرین افغان در آن کشور در حال حاضر به چهارونیم میلیون تن می رسد و برای حمایت از آنها جامعۀ جهانی باید کمک کند.پیش از این گزارش شده بود که ایران در یک ماه تقریباً پنجهزار مهاجر افغان را به افغانستان برگشتانده است.


بسیاری از کسانی که از ایران به افغانستان برگشته اند از مشکلات اقتصادی و نبود زمینه های کار شکایت دارند.