شمالي کوریا په روسیې د وسلو د پلورولو په اړه ادعاګانې په کلکه توګه رد کړې.

شمالي کوریا : نه مو مخکې پر روسیې وسلې او مهمات پلوري او نه به يي په راتلوونکې کې وپلورو