ولسمشر اردوغان په نیویارک کې د نړۍ د یو زیات شمیر مشرانو سره ولیدل

په نیویارک کې د ولسمشر اردوغان مهمې لیدنې کتنې