هیل: روسیه با یک تصمیم می تواند آمریکا را در تاریکی فرو ببرد

نشریهٔ هیل می نویسد که روسیه با یک تصمیم می تواند فعالیت راکتورهای هسته ای در آمریکا را متوقف کند.