مرکل درباره سال ۲۰۱۵: می دانستم که ممکن نیست روزانه ۱۰ هزار نفر وارد آلمان شوند

انگلا مرکل صدراعظم آلمان ورود حدود ۸۹۰ هزار مهاجر عمدتاً کنترول نشده در سال ۲۰۱۵ به آلمان را به عنوان یک چالش بزرگ به یاد دارد. او توافقنامه اتحادیه اروپا با ترکیه در قبال پناهجویان را هنوز هم منطقی می خواند.