روسیه: برای ورود طالبان به سازمان ملل هنوز زود است

سفیر روسیه در سازمان ملل متحد می گوید هیچ کس برای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حکومت افغانستان عجله ندارد. این گفته های وی نمایانگر آنست که روسیه آماده نیست اجازه بدهد که طالبان نماینده افغانستان در سازمان ملل باشند.