د اوبو کمښت، هغه ستونزه چې د کندهار ښار اوسېدونکو ژوند یې سخت کړی

د اوبو کمښت، هغه ستونزه چې د کندهار ښار اوسېدونکو ژوند یې سخت کړی

Originally published at - https://pa.azadiradio.com/a/32606014.html