د اوبو کمښت، هغه ستونزه چې د کندهار ښار اوسېدونکو ژوند یې سخت کړی

د اوبو کمښت، هغه ستونزه چې د کندهار ښار اوسېدونکو ژوند یې سخت کړی
د کندهار زرګونه اوسېدونکي د پاکو اوبو لپاره کیلومټرونه واټن وهي. خلک یوازې د کندهار ښار په ځینو برخو کې پاکو اوبو ته لاسرسۍ لري. د اوبو کمښت له امله کندهار کې ځینې کورنۍ اړ شوي چې خپل کورونه هم پرېږدي.