د لویې لارې اوږدو کې له ټکر وروسته د موټر الوت شېبه

د پولیس افسر په یونیفورم پورې ټومبلې کمرې هغه شېبه ثبت کړې، چې د امریکا یوې لویې لارې اوږدو کې یو پر بارچالانۍ لارۍ له ختلو وروسته تر یوه ځایه الوت کوي.