علی رضا در تهیه چتنی و مربا از کدام مواد استفاده می‌کند؟

علی رضا در تهیه چتنی و مربا از کدام مواد استفاده می‌کند؟
چتنی، اچار و مربا خوراکی‌های که در افغانستان خاطرخواهان زیادی دارد.


این مواد را فقط زنان به گونه خوب درست نمی‌کنند، بلکه مردان نیز در آن دست بالایی دارند که در منطقه و بین همسایه‌گان خود مشهور اند.


علی رضا هم از همین دست افراد است.