روز ملی خبرنگاران در افغانستان؛ 'رسانه‌ها و خبرنگاران با مشکلات متعدد مواجه اند'

روز ملی خبرنگاران در افغانستان؛ 'رسانه‌ها و خبرنگاران با مشکلات متعدد مواجه اند'
شماری از نهادهای پشتبیان رسانه‌ها به مناسبت ۲۷ حوت "روز ملی خبرنگاران در افغانستان" از افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران در این کشور ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که فعالیت کار رسانه‌ای با گذشت هر روز در افغانستان بدتر می‌شود.