نگاهی از بالا؛ ویرانی ناشی از زلزلۀ مرگبار در پکتیکا

در این مجموعۀ تصویری که توسط دوربین پرنده (درون) تصویربرداری شده است نمای کمتر دیده شده از ویرانی در پکتیکا را میبینیم. به اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از ۲۰۰۰ ساختمان در نتیجۀ زلزلۀ صبح زود چهارشنبه ویران شده و شمار تلفات نیز به بیش از ۱۰۰۰ نفر رسیده است.
Originally published at - https://da.azadiradio.com/a/31914748.html