اتحاد به رهبری روسیه از افزایش تهدید نفوذ هراس‌افگنان از افغانستان ابراز نگرانی کرد

اتحاد به رهبری روسیه از افزایش تهدید نفوذ هراس‌افگنان از افغانستان ابراز نگرانی کرد
سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه بار دیگر از افزایش فعالیت تندروان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که خطر نفوذ گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان به کشورهای عضو این سازمان وجود دارد.