حکومت پاکستان تعدادی از مهاجرین تازه وارد افغان را در بند نگهداشته است

حکومت پاکستان تعدادی از مهاجرین تازه وارد افغان را در بند نگهداشته است
چندین افغان که بعد از تظاهرات وتحصن اخیر دراسلام آباد توسط پولیس بازداشت شده اند باگذشت ۵ روز هنوز هم درتوقیف بسر می برند و هیچ اطلاعی ازآنها در دست نیست. وژمه احمدی یک خبرنگار افغان در پاکستان درصحبت با رادیو آزادی گفت که تعدادی از این بازداشت شده گان پسران خورد سال اند.وی میگوید٬ هزاران افغان که در جریان ماه های اخیر از افغانستان به پاکستان مهاجر شده اند٬ چندین ماه را بدون داشتن خانه وسرپناه در سرک ها سپری کردند وهیچ ارگان دولتی یا موسسات بین المللی درپاکستان برای کمک به آنها اقدام نکرد و بالاخره آنان دست به تظاهرات و تحصن زدند.  وی می افزاید که تعداد این افراد به هفده هزار نفر میرسد.خانم احمدی می گوید که نمایندگان UNHCR از این پناهجویان بازدید کردند و عده هایی رفع مشکلات نیز داده اند٬ اما گام های عملی تاکنون برداشته نشده است.   این عده افغانها از کشور های مهاجر پذیر که وعده انتقال آنان را داده بودند٬ میخواهند تا سرنوشت شان را مشخص کنند.