څېړنه: ماشومانو ته د ممپليو مربا ورکول یې حساسیت ۷۷ سلنه کمولی شي