قانون تراجنسیتی پاکستان چهار سال پس از تصویب با مخالفت روبرو شد

قانون تراجنسیتی پاکستان چهار سال پس از تصویب با مخالفت روبرو شد
پاکستان در حال بررسی اصلاح یک لایحه مهم حقوق تراجنسیتی‌ها است که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد و برخی از قانونگذاران و علمای دینی آن را مخالف آموزه‌های اسلامی در مورد هویت جنسی می‌دانند.