شاهراه کابل‌جلال آباد بار دیگر به روی هر گونه تردد بسته شد

شاهراه کابل‌جلال آباد بار دیگر به روی هر گونه تردد بسته شد
شاهراه کابل - جلال آباد که روز یکشنبه هفتۀ گذشته به دلیل لغزش کوه بسته شده بود، پس از دو روز باز بودن، امروز دوباره بروی رفت و آمد مسدود شد.