پاکستان؛ د اوړو وېش کې د ګډوډۍ رامنځته کېدو له کبله ۱۱ کسان وژل شوي