تصاویری از پارلمان و خیابانهای پاریس؛ معترضان دومین چالش بزرگ را به دولت ماکرون تحمیل می‌کنند

حاکمیت دولت امانوئل ماکرون را با بزرگترین چالش خود از سال ۲۰۱۸ به این سو مواجه شده است

لب بیشتر : https://per.euronews.com/2023/03/18/protests-resume-in-france-amid-anger-at-macrons-pension-age-reform

#Nocomment