نمایندهٔ ویژهٔ سازمان ملل خواهان حل مشکلات افغانستان از طریق گفتگو شد

نمایندهٔ ویژهٔ سازمان ملل خواهان حل مشکلات افغانستان از طریق گفتگو شد
روزا اوتانبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان تاکید کرده که مشکل افغانستان باید از طریق گفتگو و تفاهم حل شود.بر اساس خبرنامه دفتر رسانه های ریاست الوزرا، اوتنبایوا همچنان گفته که سازمان ملل متحد در این راستا تلاش می کند و به کمک های بشری به افغانستان هم ادامه می دهد.مولوی عبدالکبیر در این دیدار گفته که حکومت شان تمامی شرط های جامعه بین المللی را تکمیل کرده و باید به رسمیت شناخته شود.در نزدیک به ۲۰ ماه گذشته، هیچ کشوری حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است.جامعه جهانی بار ها گفته که شرط اصلی اش برای تعامل با طالبان، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران است زیرا در این مدت، کار، آموزش و فعالیت های اجتماعی بانوان در افغانستان خیلی محدود شده و اینسو طالبان هم هیچگونه برنامۀ را برای رفع این محدودیت ها به اجرا نگذاشته اند.