امریکایی ډاکټرانو د دویم ځل لپاره د خوګ زړه انسان ته واچاوه

امریکایی ډاکټرانو د دویم ځل لپاره د خوګ زړه انسان ته واچاوه
په متحده ایالاتو کې ډاکټرانو د خوګ زړه چې جنیټیکي بڼه یې بدله شوې د دویم ځل لپاره یو انسان ته واچاوه.