کاناډا ولې غواړي تر راتلونکو دریو کلونو یو نیم میلیون کډوال ومني

کاناډا د لوړ عمر لرونکو له امله د خپلې اقتصادي تشې ډکولو په موخه د کډوالۍ لپاره ستر تصمیم نیولی، ځکه زیاتره د لوړ عمر کسان د کاري ځواک له برخې وځي. خو ټول هم له بهره د کډوالو له واردلو سره موافق نه دي.