د انساني حقونو ډلې وايی ایران کرد "سیاسي قېدي" تېزندي کړو

 د انساني حقونو ډلې وايی ایران کرد
د انساني حقونو تنظیم اېمېنسټي انټرنېشنل وویل د ابراهیمي د پانسۍ غندنه کوي، دا چې هغه ته سزا په غیر منصفافه مقدمه کې ورکړی شوي چې انحصار يې په تشدد لړلي اعترافي بیانونو و