طالبان صدها بلندگوی جدید را برای پخش اذان در کابل نصب کرده اند

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با پخش یک نوار ویدیویی در حساب توییتر خود تائید کرده است که صدها بلندگو را در سطح شهر کابل نصب کرده است تا مردم صدای اذان را بشنوند و در نماز حضور یابند.