اجباري رنګ، د هغو ټکسي چلوونکو لپاره تازه سرخوږی چې بازار یې سوړ دی

اجباري رنګ، د هغو ټکسي چلوونکو لپاره تازه سرخوږی چې بازار یې سوړ دی

Originally published at - https://pa.azadiradio.com/a/32427917.html