د طالبانو حکومت د پانګونې اسانتیا لپاره بین الوزارتي کمېټه جوړه کړې

په افغانستان کې د طالبانو حکومت کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د اسانتیاوو برابرولو په موخه د پانګونې بین الوزارتي کمېټه جوړه کړه.