د افغانستان بیارغاونې څار ادارې د امریکا پر بهرنیو چارو وزارت له قانونه د سرغړونې تور پورې کړ

د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څارونکې ادارې سیګار مسوولین وايي، د امریکا بهرنیو چارو وزارت او د دغه هېواد نړیوالې پرمختیايي ادارې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې له دوی سره دې همکاري نه کوي او معلومات دې نه ورکوي.