جدایی طلبان روسی به شمول دو شهروند امریکا ۱۰ خارجی را آزاد کردند 

جدایی طلبان روسی به شمول دو شهروند امریکا ۱۰ خارجی را آزاد کردند 
مقامات امریکایی می‌گویند که دو نظامی پیشین امریکایی که در کنار نیروهای اوکراینی با روسیه می‌جنگیدند، در میان ۱۰ نفری اند که جدایی طلبان روسی آنان را در معاملهٔ تبادلهٔ زندانیان، آزاد کردند.